دستگیره پلاک و تجهیزات درب ساختمان ، تجهیزات کابینت

0.00 (0 امتیاز)

           کالای آماده ارسال 

      حداقل سفارش 1 جعبه

        هر عدد 182،400 تومان

اعتباری ده روز هر عدد 187،300تومان

اعتباری ........هر عدد 197،200 تومان

2 موجود

0.00 (0 امتیاز)

           کالای آماده ارسال 

      حداقل سفارش 1 جعبه

        هر عدد 191،800 تومان

اعتباری ده روز هر عدد 196،900 تومان

اعتباری ........ هر عدد 207،300 تومان

3 موجود

0.00 (0 امتیاز)

      سفارشی تحویل 15 روز 

 حداقل سفارش 1 جعیه 12 عددی

 قیمت پایه هرعدد 118،900 تومان

هرجعبه شامل12عدد 1،426،800 تومان

2جعبه به بالا هر جعبه1،390،700تومان

اعتباری ده روز هرجعبه1،465،200تومان

اعتباری .......هرجعبه 1،542،000 تومان

0.00 (0 امتیاز)

           کالای آماده ارسال 

      حداقل سفارش 3 جعبه

        هر عدد 58،500 تومان

20جعبه به بالا هر عدد 57،000 تومان

اعتباری ده روزه هر عدد 60،000 تومان

اعتباری ........  هر عدد 63،200 تومان

0.00 (0 امتیاز)

           کالای آماده ارسال 

      حداقل سفارش 3 جعبه

        هر عدد 51،900 تومان

20جعبه به بالا هر عدد 50،600 تومان

اعتباری ده روزه هر عدد 53،300 تومان

اعتباری ........  هر عدد 56،100 تومان

0.00 (0 امتیاز)

           کالای آماده ارسال 

      حداقل سفارش 3 جعبه

        هر عدد 54،800 تومان

20جعبه به بالا هر عدد 53،400 تومان

اعتباری ده روزه هر عدد 56،200 تومان

اعتباری ........  هر عدد 59،200 تومان

0.00 (0 امتیاز)

           کالای آماده ارسال 

      حداقل سفارش 3 جعبه

        هر عدد 48،200 تومان

20جعبه به بالا هر عدد 47،000 تومان

اعتباری ده روزه هر عدد 49،500 تومان

اعتباری ........  هر عدد 52،100 تومان

0.00 (0 امتیاز)

           کالای آماده ارسال 

      حداقل سفارش 3 جعبه

        هر عدد 55،100 تومان

20جعبه به بالا هر عدد 53،800 تومان

اعتباری ده روزه هر عدد 56،600 تومان

اعتباری ........  هر عدد 59،600 تومان

0.00 (0 امتیاز)

           کالای آماده ارسال 

      حداقل سفارش 3 جعبه

        هر عدد 56،600 تومان

20جعبه به بالا هر عدد 55،200 تومان

اعتباری ده روزه هر عدد 58،100 تومان

اعتباری ........  هر عدد 61،200 تومان

0.00 (0 امتیاز)

           کالای آماده ارسال 

      حداقل سفارش 3 جعبه

        هر عدد 47،500 تومان

20جعبه به بالا هر عدد 46،400 تومان

اعتباری ده روزه هر عدد 48،800 تومان

اعتباری ........  هر عدد 51،400 تومان

0.00 (0 امتیاز)

      سفارشی تحویل 10 روز 

 حداقل سفارش 1 جعیه 20 عددی

 قیمت پایه هرعدد 46،600 تومان

هرجعبه شامل 20 عدد 909،100 تومان

اعتباری ده روزهرجعبه958،000تومان

اعتباری .....هرجعبه 1،008،000 تومان

0.00 (0 امتیاز)

      سفارشی تحویل 10 روز 

 حداقل سفارش 1 جعیه 20 عددی

 قیمت پایه هرعدد 46،355 تومان

هرجعبه شامل20عدد 927،100 تومان

0.00 (0 امتیاز)

           کالای آماده ارسال 

     

حداقل سفارش 3 جعبه

        هر عدد 54،900 تومان

20جعبه به بالا هر عدد 53،500 تومان

اعتباری ده روزه هر عدد 56،300 تومان

اعتباری ........  هر عدد 59،300 تومان

0.00 (0 امتیاز)

           کالای آماده ارسال

      حداقل سفارش 3 جعبه

        هر عدد 48،200 تومان

20جعبه به بالا هر عدد 47،000 تومان

اعتباری ده روزه هر عدد 49،500 تومان

اعتباری ........  هر عدد 52،100 تومان

0.00 (0 امتیاز)

           کالای آماده ارسال 

      حداقل سفارش 3 جعبه

        هر عدد 53،300 تومان

20جعبه به بالا هر عدد 51،900 تومان

اعتباری ده روزه هر عدد 54،700 تومان

اعتباری ........  هر عدد 57،600 تومان

0.00 (0 امتیاز)

           کالای آماده ارسال 

      حداقل سفارش 2 جعبه

قیمت پایه هرعدد 46،500 تومان

هر جعبه  شامل 2 عدد  93،000 تومان

20جعبه به بالا هر جعبه 90،700 تومان

اعتباری ده روزه هر جعبه95،600 تومان

اعتباری ....... هر جعبه 100،600 تومان

0.00 (0 امتیاز)

           کالای آماده ارسال 

      حداقل سفارش 2 جعبه

قیمت پایه هرعدد 47،000 تومان

هر جعبه  شامل 2 عدد  94،000 تومان

20جعبه به بالا هر جعبه 91،600 تومان

اعتباری ده روزه هر جعبه96،600 تومان

اعتباری ...... هر جعبه 101،600 تومان

0.00 (0 امتیاز)

           کالای آماده ارسال 

      حداقل سفارش 2 جعبه

قیمت پایه هرعدد 38،700 تومان

هر جعبه  شامل 2 عدد  77،400 تومان

20جعبه به بالا هر جعبه 75،400 تومان

اعتباری ده روزه هر جعبه79،400 تومان

اعتباری ........ هر جعبه 83،600 تومان

0.00 (0 امتیاز)

           کالای آماده ارسال 

      حداقل سفارش 2 جعبه

قیمت پایه هرعدد 37،400 تومان

هر جعبه  شامل 2 عدد  74،800 تومان

20جعبه به بالا هر جعبه 72،900 تومان

اعتباری ده روزه هر جعبه76،800 تومان

اعتباری ........  هر جعبه 80،800 تومان

0.00 (0 امتیاز)

      سفارشی تحویل 10 روز 

 حداقل سفارش 4 جعیه 40 عددی

قیمت پایه هرعدد 32،647 تومان

هرجعبه شامل40عدد 1،305،900 تومان

0.00 (0 امتیاز)

           کالای آماده ارسال 

      حداقل سفارش 2 جعبه

قیمت پایه هرعدد 33،500 تومان

هر جعبه  شامل 2 عدد  67،000 تومان

20جعبه به بالا هر جعبه 65،300 تومان

اعتباری ده روزه هر جعبه68،800 تومان

اعتباری ........  هر جعبه 72،400 تومان

0.00 (0 امتیاز)

      سفارشی تحویل 15 روز 

 حداقل سفارش 10 جعیه 40 عددی

 قیمت پایه هرعدد 30،303 تومان

هرجعبه شامل40عدد 1،212،100 تومان

0.00 (0 امتیاز)

           کالای آماده ارسال 

      حداقل سفارش 2 جعبه

قیمت پایه هرعدد 34،300 تومان

هر جعبه  شامل 2 عدد  68،600 تومان

20جعبه به بالا هر جعبه 66،900 تومان

اعتباری ده روزه هر جعبه70،400 تومان

اعتباری ........  هر جعبه 74،200 تومان

0.00 (0 امتیاز)

           کالای آماده ارسال 

      حداقل سفارش 2 جعبه

قیمت پایه هرعدد 34،400 تومان

هر جعبه  شامل 2 عدد  68،800 تومان

20جعبه به بالا هر جعبه 67،100 تومان

اعتباری ده روزه هر جعبه70،600 تومان

اعتباری ........  هر جعبه 74،400 تومان

0.00 (0 امتیاز)

           کالای آماده ارسال 

      حداقل سفارش 2 جعبه

قیمت پایه هرعدد 32،800 تومان

هر جعبه  شامل 2 عدد  65،600 تومان

20جعبه به بالا هر جعبه 64،000 تومان

اعتباری ده روزه هر جعبه67،400 تومان

اعتباری ........  هر جعبه 71،000 تومان

0.00 (0 امتیاز)

           کالای آماده ارسال 

      حداقل سفارش 2 جعبه

قیمت پایه هرعدد 32،800 تومان

هر جعبه  شامل 2 عدد  65،600 تومان

20جعبه به بالا هر جعبه 64،000 تومان

اعتباری ده روزه هر جعبه67،400 تومان

اعتباری ........  هر جعبه 71،000 تومان

0.00 (0 امتیاز)

           کالای آماده ارسال 

      حداقل سفارش 3 جعبه

        هر عدد 117،500 تومان

20جعبه به بالا هر عدد 115،500 تومان

اعتباری ده روزه هرعدد 120،100 تومان

اعتباری ........ هر عدد 127،200 تومان

0.00 (0 امتیاز)

           کالای آماده ارسال 

      حداقل سفارش 3 جعبه

        هر عدد 107،700 تومان

20جعبه به بالا هر عدد 105،850 تومان

اعتباری ده روزه هرعدد 110،100 تومان

اعتباری ........ هر عدد 116،600 تومان

0.00 (0 امتیاز)

فروش بصورت سفارشی تحویل 15 روزه

   حداقل سفارش 1 جعیه 18 عددی 

  قیمت  پایه  هر عدد 112،600 تومان

اعتباری ده روز هرعدد 115،100 تومان

اعتباری .........هرعدد 121،900 تومان

            براساس قیمت پایه 

هرجعبه شامل18عدد 2،026،800 تومان

0.00 (0 امتیاز)

فروش بصورت سفارشی تحویل 15 روزه

   حداقل سفارش 1 جعیه 18 عددی 

  قیمت  پایه  هر عدد 117،500 تومان

اعتباری ده روز هرعدد 120،100 تومان

اعتباری .........هرعدد 127،200 تومان

            براساس قیمت پایه 

هرجعبه شامل18عدد 2،115،000 تومان

0.00 (0 امتیاز)

فروش بصورت سفارشی تحویل 15 روزه

   حداقل سفارش 1 جعیه 18 عددی 

  قیمت  پایه  هر عدد 112،600 تومان

اعتباری ده روز هرعدد 115،100 تومان

اعتباری .........هرعدد 121،900 تومان

            براساس قیمت پایه 

هرجعبه شامل18عدد 2،026،800 تومان

0.00 (0 امتیاز)

فروش بصورت سفارشی تحویل 15 روزه

   حداقل سفارش 1 جعیه 20 عددی 

  قیمت  پایه  هر عدد 90،050 تومان

اعتباری ده روز هرعدد 92،100 تومان

اعتباری .........هرعدد 97،500 تومان

            براساس قیمت پایه 

هرجعبه شامل20عدد1،801،000تومان

0.00 (0 امتیاز)

فروش بصورت سفارشی تحویل 15 روزه

   حداقل سفارش 1 جعیه 20 عددی 

  قیمت  پایه  هر عدد 86،150 تومان

اعتباری ده روز هرعدد 88،050 تومان

اعتباری .........هرعدد 93،250 تومان

            براساس قیمت پایه 

هرجعبه شامل20عدد1،723،000تومان

0.00 (0 امتیاز)

فروش بصورت سفارشی تحویل 15 روزه

   حداقل سفارش 1 جعیه 20 عددی 

  قیمت  پایه  هر عدد 90،050 تومان

اعتباری ده روز هرعدد 92،100 تومان

اعتباری .........هرعدد 97،500 تومان

            براساس قیمت پایه 

هرجعبه شامل20عدد1،801،000تومان

0.00 (0 امتیاز)

فروش بصورت سفارشی تحویل 15 روزه

   حداقل سفارش 1 جعیه 20 عددی 

  قیمت  پایه  هر عدد 90،050 تومان

اعتباری ده روز هرعدد 92،100 تومان

اعتباری .........هرعدد 97،500 تومان

            براساس قیمت پایه 

هرجعبه شامل20عدد1،801،000تومان

0.00 (0 امتیاز)

فروش بصورت سفارشی تحویل 15 روزه

   حداقل سفارش 1 جعیه 20 عددی 

  قیمت  پایه  هر عدد 94،950 تومان

اعتباری ده روز هرعدد 97،100 تومان

اعتباری .........هرعدد 102،800 تومان

            براساس قیمت پایه 

هرجعبه شامل20عدد 1،899،000 تومان

0.00 (0 امتیاز)

فروش بصورت سفارشی تحویل 15 روزه

   حداقل سفارش 1 جعیه 20 عددی 

  قیمت  پایه  هر عدد 94،950 تومان

اعتباری ده روز هرعدد 97،100 تومان

اعتباری .........هرعدد 102،800 تومان

            براساس قیمت پایه 

هرجعبه شامل20عدد 1،899،000 تومان

ناموجود

0.00 (0 امتیاز)

فروش بصورت سفارشی تحویل 15 روزه

   حداقل سفارش 1 جعیه 20 عددی 

  قیمت  پایه  هر عدد 94،950 تومان

اعتباری ده روز هرعدد 97،100 تومان

اعتباری .........هرعدد 102،800 تومان

            براساس قیمت پایه 

هرجعبه شامل20عدد 1،899،000 تومان

ناموجود

0.00 (0 امتیاز)

فروش بصورت سفارشی تحویل 15 روزه

   حداقل سفارش 1 جعیه 20 عددی 

  قیمت  پایه  هر عدد 91،050 تومان

اعتباری ده روز هرعدد 93،100 تومان

اعتباری .........هرعدد 98،550 تومان

            براساس قیمت پایه 

هرجعبه شامل20عدد1،821،000تومان

ناموجود

0.00 (0 امتیاز)

فروش بصورت سفارشی تحویل 15 روزه

   حداقل سفارش 1 جعیه 20 عددی 

  قیمت  پایه  هر عدد 94،950 تومان

اعتباری ده روز هرعدد 97،100 تومان

اعتباری .........هرعدد 102،800 تومان

            براساس قیمت پایه 

هرجعبه شامل20عدد 1،899،000 تومان

ناموجود

0.00 (0 امتیاز)

فروش بصورت سفارشی تحویل 15 روزه

   حداقل سفارش 1 جعیه 20 عددی 

  قیمت  پایه  هر عدد 91،050 تومان

اعتباری ده روز هرعدد 93،100 تومان

اعتباری .........هرعدد 98،550 تومان

            براساس قیمت پایه 

هرجعبه شامل20عدد1،821،000تومان

0.00 (0 امتیاز)

فروش بصورت سفارشی تحویل 15 روزه

   حداقل سفارش 1 جعیه 20 عددی 

  قیمت  پایه  هر عدد 94،950 تومان

اعتباری ده روز هرعدد 97،100 تومان

اعتباری .........هرعدد 102،800 تومان

            براساس قیمت پایه 

هرجعبه شامل20عدد 1،899،000 تومان

ناموجود

0.00 (0 امتیاز)

فروش بصورت سفارشی تحویل 15 روزه

   حداقل سفارش 1 جعیه 20 عددی 

  قیمت  پایه  هر عدد 94،950 تومان

اعتباری ده روز هرعدد 97،100 تومان

اعتباری .........هرعدد 102،800 تومان

            براساس قیمت پایه 

هرجعبه شامل20عدد 1،899،000 تومان

0.00 (0 امتیاز)

فروش بصورت سفارشی تحویل 15 روزه

   حداقل سفارش 1 جعیه 20 عددی 

  قیمت  پایه  هر عدد 90،050 تومان

اعتباری ده روز هرعدد 92،100 تومان

اعتباری .........هرعدد 97،500 تومان

            براساس قیمت پایه 

هرجعبه شامل20عدد1،801،000تومان

0.00 (0 امتیاز)

فروش بصورت سفارشی تحویل 15 روزه

   حداقل سفارش 1 جعیه 20 عددی 

  قیمت  پایه  هر عدد 90،050 تومان

اعتباری ده روز هرعدد 92،100 تومان

اعتباری .........هرعدد 97،500 تومان

            براساس قیمت پایه 

هرجعبه شامل20عدد1،801،000تومان

0.00 (0 امتیاز)

فروش بصورت سفارشی تحویل 15 روزه

   حداقل سفارش 1 جعیه 20 عددی 

  قیمت  پایه  هر عدد 86،150 تومان

اعتباری ده روز هرعدد 88،050 تومان

اعتباری .........هرعدد 93،250 تومان

            براساس قیمت پایه 

هرجعبه شامل20عدد1،723،000تومان

0.00 (0 امتیاز)

فروش بصورت سفارشی تحویل 15 روزه

   حداقل سفارش 1 جعیه 20 عددی 

  قیمت  پایه  هر عدد 90،050 تومان

اعتباری ده روز هرعدد 92،100 تومان

اعتباری .........هرعدد 97،500 تومان

            براساس قیمت پایه 

هرجعبه شامل20عدد1،801،000تومان

0.00 (0 امتیاز)

فروش بصورت سفارشی تحویل 15 روزه

   حداقل سفارش 1 جعیه 20 عددی 

  قیمت  پایه  هر عدد 90،050 تومان

اعتباری ده روز هرعدد 92،100 تومان

اعتباری .........هرعدد 97،500 تومان

            براساس قیمت پایه 

هرجعبه شامل20عدد1،801،000تومان

0.00 (0 امتیاز)

فروش بصورت سفارشی تحویل 15 روزه

   حداقل سفارش 1 جعیه 20 عددی 

  قیمت  پایه  هر عدد 90،050 تومان

اعتباری ده روز هرعدد 92،100 تومان

اعتباری .........هرعدد 97،500 تومان

            براساس قیمت پایه 

هرجعبه شامل20عدد1،801،000تومان

0.00 (0 امتیاز)

فروش بصورت سفارشی تحویل 15 روزه

   حداقل سفارش 1 جعیه 20 عددی 

  قیمت  پایه  هر عدد 86،150 تومان

اعتباری ده روز هرعدد 88،050 تومان

اعتباری .........هرعدد 93،250 تومان

            براساس قیمت پایه 

هرجعبه شامل20عدد1،723،000تومان

فیلتر قیمت


0 30000000 0 ریال تا 30000000ریال

فیلتر تولید کنندگان

آماده ارسال یا سفارشی

مشخصه اصلی دستگیره

مشخصه اصلی قفل بدنه

مشخصه اصلی سیلندر

مشخصه اصلی قفل حیاطی

رنگ

نوع کلید

مشخصه اصلی تک پیچ ورودی

مشخصه اصلی دستگیره رزت